• 98
  • 2018
  • اطلاعیه معاینات فنی
  • 1
 
تاریخ : سه شنبه 6 شهريور 1397     |     کد : 512

آگهی مزایده

آگهی مزایده عمومی 3 جایگاه سوخت CNG

سازمان تاکسیرانی تبریز در نظر دارد 3 واحد جایگاه متعلق به سازمان ( جایگاههای : وادی رحمت - توانیر و  ولی امر) را جهت بهره برداری و نگهداری به اشخاص حقوقی (شرکتهای مجاز مورد تائید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی که در آخرین لیست شرکت پخش درج شده باشد) بمدت سه سال از طریق برگزاری مزایده عمومی با شرایط ذیل به اجاره واگذار نماید.
متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس تبریز خیابان آزادی خیابان ملت دبیرخانه سازمان تاکسیرانی مراجعه نمایند.
 


سازمان تاکسیرانی