واحد سازمانی
یونس اباذر کهنموئی
نام کارمند :یونس نام خانوادگی:اباذر کهنموئی
سمت سازمانی :کارپرداز , مسئول شرکتهای حمل ونقل درون شهری شماره تماس :