واحد سازمانی
رحیم شقاقی
نام کارمند :رحیم نام خانوادگی:شقاقی
سمت سازمانی :سرپرست گشت نظارت و بازرسی شماره تماس :