واحد سازمانی
بهرام شهنازی
نام کارمند :بهرام نام خانوادگی:شهنازی
سمت سازمانی :مسئول اموال و انبار شماره تماس :