واحد سازمانی
اباذر عبدالهی
نام کارمند :اباذر نام خانوادگی:عبدالهی
سمت سازمانی :حراست فیزیکی 3 شماره تماس :