واحد سازمانی
عبدالرحیم  قاصدی
نام کارمند :عبدالرحیم نام خانوادگی:قاصدی
سمت سازمانی :معاون اداری ومالی شماره تماس :