واحد سازمانی
صمد  میزانی
نام کارمند :صمد نام خانوادگی:میزانی
سمت سازمانی :متصدی صدورپروانه شماره تماس :