واحد سازمانی
رسول پورکاظم
نام کارمند :رسول نام خانوادگی:پورکاظم
سمت سازمانی :متصدی بایگانی فنی شماره تماس :