واحد سازمانی
ایرج  سهرابی
نام کارمند :ایرج نام خانوادگی:سهرابی
سمت سازمانی :مشاورحقوقی , مسئول مشارکت و امور قرارداد شماره تماس :