واحد سازمانی
موسی  نیکنام
نام کارمند :موسی نام خانوادگی:نیکنام
سمت سازمانی :مدیرآمار و اطلاعات و برنامه ریزی شماره تماس :