واحد سازمانی
سید حجت  ولیزاده
نام کارمند :سید حجت نام خانوادگی:ولیزاده
سمت سازمانی :مسئول رسیدگی به شکایات شماره تماس :