واحد سازمانی
مختار جعفری
نام کارمند :مختار نام خانوادگی:جعفری
سمت سازمانی :مدیر حراست شماره تماس :