• 1399-2
  • 1
 
 اطلاعات‌تماس
آدرس سازمان : تبريز خيابان آزادي خيابان ملت جنب دارائي
كد پستي : 54871 - 51757
نمابر :34793121
تلفن هاي سازمان: 3-34796772
مديريت سازمان: 34796768
روابط عمومي سازمان: 34785656
حراست سازمان : 34796795
دفتر تاكسيراني ترمينال: 34793748
دفتر تاكسيراني فرودگاه:32606111
تلفن گویا:34761001
صندوق صوتی رسیدگی به شکایات:34761000